Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Korzyści

Porady

Przydatne porady oraz najczęściej zadawane pytania, przez użytkowników laptopów Lenovo ThinkPad

 

Polska dystrybucja

Polska dystrybucja wyróżnia nas na tle konkurencji i umożliwia Klientom korzystanie z najwyższej jakości obsługi gwarancyjnej według praw konsumenckich. Dzięki temu, mogą Państwo komfortowo korzystać z zakupionego sprzętu i pełnoprawnej usługi gwarancyjnej w Polsce oraz poza granicami.

Wszystkie oferowane produkty pochodzą z oficjalnego, polskiego kanału dystrybucji. Tylko takie pochodzenie daje Klientom następujące korzyści:

 

Kontrola jakości sprzętu

Zakupiony przez Państwa sprzęt jest szczegółowo sprawdzany przed wysyłką pod kątem technicznym oraz obecności martwych pikseli.
Gwarantujemy, że zakupiony komputer pozbawiony będzie jakichkolwiek wad.

Na życzenie wykonujemy modyfikacje sprzętu i instalujemy oprogramowanie. Każdy Klient, który dokona zakupu zostaje objęty opieką wsparcia technicznego.

 

Pakiet Premium

Pakiet dedykowany dla użytkowników ceniących poczucie bezpieczeństwa oraz ciągłość pracy, który otrzymujecie Państwo jako wartość dodaną przy zakupie komputera. Pozwala na efektywniejsze wykorzystanie komputera podczas jego cyklu życia i podnosi komfort użytkowania dzięki czynnościom wykonanym w ramach pakietu.

Zakres wykonywanych czynności:

  

Regulamin usługi „Pakiet Premium”

z dnia 01.04.2013r.  

1.Stroną (zwaną dalej „Korzystającym”) mogącą skorzystać z usługi „Pakiet Premium” (zwanej dalej „Usługą”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który dokonał zakupu komputera marki  Lenovo o wartości równej lub wyższej niż 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto w zakresie prowadzonej działalności w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do odwołania, w firmie Digitmedia oraz zaakceptował niniejszy Regulamin.
Zakup notebooka może być dokonany w formie leasingu, z odroczonym terminem płatności oraz z płatnością bezpośrednią przelewem na konto lub gotówką.

2. Usługa może obejmować jedynie komputer zakupiony w firmie Digitmedia, co stwierdza faktura zakupu. Data dokumentu księgowego stwierdzającego zakup nie może być wcześniejsza aniżeli  01.04 2013 r. Warunkiem koniecznym jest, aby sprzęt Korzystającego zgłoszony do wykonania Usługi, posiadał ważną kartę gwarancyjną lub dokument potwierdzający zakup sprzętu. 

3. Usługa przypisana jest do jednego numeru seryjnego zakupionego komputera.

4. Komputer podlegający Usłudze musi zostać dostarczony przez Korzystającego osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej (pisemne potwierdzenie umocowania) do placówki Digitmedia.

5. Usługa zostanie wykonana Korzystającemu w terminie 3 (trzy) dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia w placówce Digitmedia oraz po dostarczeniu sprzętu do tej placówki.

6. W ramach realizacji Usługi, Digitmedia wykona poniższe czynności:

Kompleksowe czyszczenie:

-  powłoka matrycy

-  klawiatura

-  układ chłodzenia procesora i karty graficznej

-  porty i złącza oraz obudowa

Diagnostyka komputera  pod kątem sprawności i wydajności działania.

Preinstalacja  zainstalowanego systemu operacyjnego Windows do poziomu fabrycznego.

Dodatkowe czynności towarzyszące procesowi wykonywania Usługi nie stanowią części integralnej realizacji usługi, a ich wartość będzie kalkulowana według obowiązującego cennika na dzień realizacji wspomnianych czynności .

Do czynności dodatkowych zaliczamy: przegrywanie danych (backup) z komputera dostarczonego przez Korzystającego,  konfiguracja notebooka, instalacja oprogramowania zewnętrznego.

7. Digitmedia nie odpowiada za utratę danych znajdujących się na komputerze, który został dostarczony przez Korzystającego celem wykonania Usługi.

8. Jeżeli Korzystający zgłosi potrzebę wykonania czynności związanych z przegrywaniem danych z notebooka dostarczonego na  inny nośnik, czynność ta będzie wykonana i wyceniona według obowiązującego na dzień wykonania czynności cennika usług.

9. W zakres wykonywanej Usługi nie wchodzi usuwanie usterek związanych hardwarem.

10. Usługa jest wykonywana jednorazowo i nieodpłatnie  w okresie od  dwunastego do  piętnastego miesiąca użytkowania komputera,  licząc od daty zakupu sprzętu.

11. Wszelkie powiadomienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie będą wykonywane zgodnie z wolą Korzystającego - telefonicznie pod wskazany numer, za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mailem) lub doręczane w formie pisemnej listem poleconym. W przypadku powiadomienia w formie pisemnej, powiadomienie uważa się za skutecznie doręczone z upływem 3 dni roboczych od daty nadania go na placówce pocztowej.

12. W wyniku przystąpienia Korzystającego do Usługi, Digitmedia  będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji Usługi „ Pakiet Premium”, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Powoda.

14. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.