Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Korzyści

Porady

Przydatne porady i najczęściej zadawane pytania, przez użytkowników laptopów Lenovo ThinkPad:

oraz rozwiązania problemów:

 

Polska dystrybucja

Polska dystrybucja wyróżnia nas na tle konkurencji i umożliwia Klientom korzystanie z najwyższej jakości obsługi gwarancyjnej według praw konsumenckich. Dzięki temu, mogą Państwo komfortowo korzystać z zakupionego sprzętu i pełnoprawnej usługi gwarancyjnej w Polsce oraz poza granicami.

Wszystkie oferowane produkty pochodzą z oficjalnego, polskiego kanału dystrybucji. Tylko takie pochodzenie daje Klientom następujące korzyści:

 

Kontrola jakości sprzętu

Zakupiony przez Państwa sprzęt jest szczegółowo sprawdzany przed wysyłką pod kątem technicznym oraz obecności martwych pikseli.
Gwarantujemy, że zakupiony komputer pozbawiony będzie jakichkolwiek wad.

Na życzenie wykonujemy modyfikacje sprzętu i instalujemy oprogramowanie. Każdy Klient, który dokona zakupu zostaje objęty opieką wsparcia technicznego.

 

Gwarancja wymiany

Dokonując zakupu w firmie Digitmedia otrzymują Państwo możliwość wymiany zakupionego produktu (z wykluczeniem oprogramowania oraz pakietów serwisowych) na wolny od wad w przypadku gdy ujawniona wada nie pozwala, bądź ogranicza na korzystanie zgodnie z przeznaczeniem w okresie nie przekraczającym 14 dni od zawarcia transakcji.

 

Terminowa realizacja

Jednym z czynników wpływających na zadowolenie naszych klientów oraz jakość obsługi jest terminowa realizacja zamówienia.
Dlatego termin realizacji zamówienia staramy się określać najbardziej precyzyjnie jak to tylko możliwe, a potem się z niego wywiązać.
Dysponując aktualnymi stanami magazynowymi, efektywnym systemem planowania, logistyki i realizacji zamówień, możemy dotrzymywać złożonych obietnic.

Termin realizacji zamówienia to czas od momentu otrzymania zamówienia , do odbioru produktu przez zamawiającego.
W przypadku płatności elektronicznej – przedpłata przelewem , realizację zamówienia rozpoczynamy od chwili zaksięgowania płatności rachunku bankowym.

Większość zamówień realizujemy w czasie nie przekraczającym 24 -48 godzin od momentu ich potwierdzenia i odnotowania płatności.
W przypadku odbiorów osobistych i wybranych produktów oraz uzgodnienia szczegółowych warunków czas realizacji zamówienia może ulec znacznemu skróceniu i zazwyczaj towar można odebrać w tym samym dniu.

Dla zamówień złożonych i nietypowych okres realizacji może wynosić od kliku do kilkunastu dni o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
Podczas procesu realizacji zamówienia będą Państwo na bieżąco informowani droga mailową o poszczególnych etapach.

 

Obsługa posprzedażowa

Obsługa posprzedażowa obejmuje pakiet czynności administracyjnych związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji, jak również wszelkich aktywności obejmujących zarządzanie, weryfikację zwrotów oraz realizowanie napraw.

Zakres obsługi posprzedażowej obejmuje:

• call center (helpdesk oraz hotline)
• przyjmowanie zgłoszeń oraz monitoring procesu naprawy
• logistykę serwisową, odbiór i wysyłkę sprzętu klienta
• monitoring procesu naprawy
• gwarancyjny i pogwarancyjny serwis
• serwis i naprawę uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie
• rozpatrywanie reklamacji i obsługę zwrotów towaru
• wymianę produktów z ukrytymi wadami na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakupu

 

Pomoc techniczna

Klienci Digitmedia mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i profesjonalnej pomocy technicznej. Nasza witryna umożliwia dostęp do internetowego wsparcia technicznego.
Pracownicy wsparcia telefonicznego odpowiedzą na ewentualne pytania i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.
Jeśli zakupiony produkt wymaga naprawy, podejmiemy czynności związane ze zgłoszeniem do Autoryzowanego Punktu Serwisowego po logistykę serwisową, odbiór i wysyłkę sprzętu klienta.

 

Pakiet Premium

Pakiet dedykowany dla użytkowników ceniących poczucie bezpieczeństwa oraz ciągłość pracy, który otrzymujecie Państwo jako wartość dodaną przy zakupie komputera. Pozwala na efektywniejsze wykorzystanie komputera podczas jego cyklu życia i podnosi komfort użytkowania dzięki czynnościom wykonanym w ramach pakietu.

Zakres wykonywanych czynności:

  

Regulamin usługi „Pakiet Premium”

z dnia 01.04.2013r.  

1.Stroną (zwaną dalej „Korzystającym”) mogącą skorzystać z usługi „Pakiet Premium” (zwanej dalej „Usługą”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który dokonał zakupu komputera marki  Lenovo o wartości równej lub wyższej niż 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) brutto w zakresie prowadzonej działalności w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do odwołania, w firmie Digitmedia oraz zaakceptował niniejszy Regulamin.
Zakup notebooka może być dokonany w formie leasingu, z odroczonym terminem płatności oraz z płatnością bezpośrednią przelewem na konto lub gotówką.

2. Usługa może obejmować jedynie komputer zakupiony w firmie Digitmedia, co stwierdza faktura zakupu. Data dokumentu księgowego stwierdzającego zakup nie może być wcześniejsza aniżeli  01.04 2013 r. Warunkiem koniecznym jest, aby sprzęt Korzystającego zgłoszony do wykonania Usługi, posiadał ważną kartę gwarancyjną lub dokument potwierdzający zakup sprzętu. 

3. Usługa przypisana jest do jednego numeru seryjnego zakupionego komputera.

4. Komputer podlegający Usłudze musi zostać dostarczony przez Korzystającego osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej (pisemne potwierdzenie umocowania) do placówki Digitmedia.

5. Usługa zostanie wykonana Korzystającemu w terminie 3 (trzy) dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia w placówce Digitmedia oraz po dostarczeniu sprzętu do tej placówki.

6. W ramach realizacji Usługi, Digitmedia wykona poniższe czynności:

Kompleksowe czyszczenie:

-  powłoka matrycy

-  klawiatura

-  układ chłodzenia procesora i karty graficznej

-  porty i złącza oraz obudowa

Diagnostyka komputera  pod kątem sprawności i wydajności działania.

Preinstalacja  zainstalowanego systemu operacyjnego Windows do poziomu fabrycznego.

Dodatkowe czynności towarzyszące procesowi wykonywania Usługi nie stanowią części integralnej realizacji usługi, a ich wartość będzie kalkulowana według obowiązującego cennika na dzień realizacji wspomnianych czynności .

Do czynności dodatkowych zaliczamy: przegrywanie danych (backup) z komputera dostarczonego przez Korzystającego,  konfiguracja notebooka, instalacja oprogramowania zewnętrznego.

7. Digitmedia nie odpowiada za utratę danych znajdujących się na komputerze, który został dostarczony przez Korzystającego celem wykonania Usługi.

8. Jeżeli Korzystający zgłosi potrzebę wykonania czynności związanych z przegrywaniem danych z notebooka dostarczonego na  inny nośnik, czynność ta będzie wykonana i wyceniona według obowiązującego na dzień wykonania czynności cennika usług.

9. W zakres wykonywanej Usługi nie wchodzi usuwanie usterek związanych hardwarem.

10. Usługa jest wykonywana jednorazowo i nieodpłatnie  w okresie od  dwunastego do  piętnastego miesiąca użytkowania komputera,  licząc od daty zakupu sprzętu.

11. Wszelkie powiadomienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie będą wykonywane zgodnie z wolą Korzystającego - telefonicznie pod wskazany numer, za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mailem) lub doręczane w formie pisemnej listem poleconym. W przypadku powiadomienia w formie pisemnej, powiadomienie uważa się za skutecznie doręczone z upływem 3 dni roboczych od daty nadania go na placówce pocztowej.

12. W wyniku przystąpienia Korzystającego do Usługi, Digitmedia  będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji Usługi „ Pakiet Premium”, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Powoda.

14. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.