Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Regulamin

Sklep Digitmedia prowadzi sprzedaż produktów z zakresu sprzętu komputerowego poprzez sklep internetowy pod adresem digitmedia.pl (dalej Sklep) oraz w siedzibie firmy. Witryna digitmedia.pl umożliwia składanie zamówień na produkty wyszczególnione na stronie.

I. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa ogólne warunki, zasady korzystania oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego digitmedia.pl
 2. Sklep należy do Norberta Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firma Norbert Sobolewski Digitmedia, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, NIP: 762-112-22-81 (zwany dalej Sprzedawcą).
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno konsumenci (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego), a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej Kupujący).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej biuro@digitmedia.pl

- telefonicznie pod numerem +48 22 465 65 46 

- za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie.

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://digitmedia.pl w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 

II. Zasady korzystania

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

- urządzenie końcowe (np. komputer, smartphone) z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0   lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

 1. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich Sprzedawcy oraz innych osób korzystających ze Sklepu. Korzystanie z treści zamieszczonych na stornach Sklepu możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.
 2. Zabronione jest dostarczanie za pośrednictwem Sklepu (w tym za pośrednictwem dostępnych formularzy) treści o charakterze bezprawnym (np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich), spamowania oraz celowego zakłócania funkcjonowania Sklepu (w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania).
 3. Kupujący nie może dokonać w Sklepie zakupu anonimowo, pod pseudonimem, lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 4. Korzystanie oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania z treściami zawartymi na stronach Sklepu.

 

III. Zamówienia

 1. Informacje o produktach podane są na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży przez telefon Sprzedawca potwierdza fakt jej zawarcia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Kupującegopodany w trakcie składania zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 6. W celu złożenia zamówienia na stronie Sklepu (za pośrednictwem poczty elektronicznej)należy:

- z asortymentu Sklepu wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć przycisk „Do koszyka”,

- po dodaniu do koszyka wszystkich pożądanych produktów należy przejść do wirtualnego koszyka celem finalizacji zamówienia, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu,

- następnie należy uzupełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie danych do wystawienia faktury VAT, a także wybrać sposób dostawy i płatności,

- wyrazić zgodę na zawarcie umowy sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” bądź równoważnegoco powoduje konieczność zapłaty za kupione produkty.

 1. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi złożenie oświadczenia woli Kupującego o chęci zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Następnie, jeśli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w zdaniu drugim.
 3. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub w braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy Kupującego podany w trakcie składania zamówienia i niezwłocznie zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.

 

IV. Ceny, metody płatności i dowód zakupu

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie należne podatki.
 2. Na kwotę końcową, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy, oprócz ceny zakupionego produktu, składają się również koszty dostawy, o których Kupujący jest informowany w toku składania zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać następujące metody płatności:

- przelew bankowy na rachunek bankowy 

- gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w placówce handlowej digitmedia.pl

- gotówką za pobraniem - płatność u dostawcy przy odbiorze

- finansowanie poprzez Leasing – szczegóły opisane na stronach Sklepu

- płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych: Tpay
(Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN,wpłacony w całości.)

- płatność kartą kredytową i debetową Visa, Mastercard i Maestro
(Płatności obsługują firmy Elavon/Tpay, a zwroty są dokonywane tylko i wyłącznie na kartę z, której dokonano płatności. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.)

 1. Dokonując zakupów w Sklepie digitmedia.pl, Kupujący akceptują możliwość przesyłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Jeśli w toku składania zamówienia Kupujący jako metodę płatności wybrał przedpłatę, to zobowiązany jest do zapłaty za kupione produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa produktów odbywa się na adres wskazany przez Kupującegoza pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub UPS. Możliwy jest również odbiór osobisty w placówce handlowej digitmedia.pl.
 2. Koszty dostawy oraz orientacyjny czas dostawy opisane są na stronach Sklepu oraz są prezentowane Kupującym w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosiKupujący, chyba że co innego podano na stronie Sklepu.
 3. Wysyłka produktów zazwyczaj następuje niezwłocznie. Maksymalny termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych produktów i jest każdorazowo prezentowany na stronie Sklepu w opisie danego produktu, a także w toku składania zamówienia. Termin ten liczy się od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy, bądź otrzymania od operatora płatności informacji o dokonaniu pełnej płatności przez Kupującego - w przypadku przedpłaty, a w przypadku płatności za pobraniem – od chwili wysłania do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący: a)konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej Konsument), b)bądź też osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – o której mowa w art. 38 a ustawy o prawach konsumenta (dalej Przedsiębiorca na prawach konsumenta), może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Na skutek odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumentamoże sformułować oświadczenie o odstąpieniu samodzielnie, bądź skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić odstępującemu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ustępu poniżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumentama obowiązek zwrócić produkt do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu, tj. odesłania produktu do Sprzedawcy.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, obowiązany jest przedstawić okoliczności potwierdzające, że umowa sprzedaży produktów, co do których korzysta z tego prawa nie ma dla niego charakteru zawodowego, w szczególności poprzez podanie kodów PKD swojej działalności gospodarczej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu może, ale nie musi, skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 

VII. Gwarancje

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie produktu na stronach internetowych Sklepu.
 3. Rozszerzenia gwarancji ThinkPlus są aktywowane w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.
 4. Start gwarancji reguluje data zakupu produktu na fakturze.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

 

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
 2. Jeśli Kupujący uważa, że produkt ma wadę fizyczną bądź prawną, to może złożyć reklamację.
 3. Strony zgodnie ustalają, że na podstawie art. 558 §1 oraz art. 5564 w zw. art. 558 §1Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona wobec Przedsiębiorców, a także wobec Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 4. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej:

- dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),

- datę zawarcia umowy sprzedaży,

- numer zamówienia – jeśli został nadany,

- opis wady i datę jej wystąpienia,

- roszczenia Kupującego związane z wadą lub stosowne oświadczenie.

     5. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

     6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji złożonej przez Konsumenta najpóźniej w terminie 14 dni.

 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługa elektroniczna „Formularz zamówienia” umożliwia Kupującemu zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Świadczenie tej usługi rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do wirtualnego koszyka, a kończy z momentem złożenia zamówienia (tj. po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo równoważnego), bądź wcześniej – z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez Kupującego. 
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o problemach dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie Kupującym bezpieczne korzystanie ze Sklepu, w tym uniemożliwienie dostępu do danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim.
 5. Kupujący może złożyć reklamację w zakresie świadczonych na jego rzecz nieodpłatnie przez Sprzedawcę usług elektronicznych. Reklamację należy złożyć na adres e-mail Sprzedawcy wskazany uprzednio w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni odpowiada na reklamację.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), oraz przepisami krajowymi.
 2. Dane osobowe Kupujących, podane w szczególności w formularzu zamówienia, przetwarzane są w celu: a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, b) realizacji płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – jeśli Kupujący wybrał ten sposób płatności, c) dochodzenia, ustalenie lub obrony przed roszczeniami, d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jak np. wystawienie faktury i innych dokumentów sprzedażowych.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących oraz plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie Sklepu i tutaj pl/polityka-bezpieczenstwa
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zwrócenie się do:

- jednego ze stałych polubownych sądów konsumenckich przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,

- wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

- powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

- organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona praw konsumenta.

 1. Więcej informacji o wyżej wskazanych trybach i procedurach rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”, a także na stronach internetowych wyżej wskazanych instytucji.
 2. Kupujący może także skorzystać z platformy ODR – witryny internetowej służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/odr.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.
 2. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w tym w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnym sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, będącym Przedsiębiorcą, dla którego umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu ma charakter zawodowy, właściwy jest sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 26.05.2021

Załącznik nr 1 wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta

Załącznik nr 2 wzór formularza reklamacji dla konsumenta

Załącznik nr 3 wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DLA KONSUMENTA

Miejscowość i data ………………………………

SPRZEDAWCA:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

KUPUJĄCY:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………

Numer zamówienia: ……………………………………………

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu …………………………………, co do niżej wskazanych produktów, które zostały mi doręczone dnia ………………………..……………….. :

Lp.

Nr produktu

Nazwa produktu

Ilość

Cena brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na niżej wskazany nr rachunku bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    `            

Posiadacz rachunku: ………………………………………………

 

_______________________________

(Czytelny podpis)


 

ZAŁĄCZNIK NR 2- WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

DLA KONSUMENTA

Miejscowość i data …………..……………………………

SPRZEDAWCA:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

KUPUJĄCY:

Imię i nazwisko: ………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………

Numer zamówienia: ………………………………………

 

REKLAMACJA

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… produkt: ………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… jest wadliwy.

Opis wady: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data odkrycia wady: ………........................................................................................................................

W związku z powyższym żądam (zaznacz żądanie):

    • wymiany towaru na nowy
    • nieodpłatnej naprawy towaru
    • obniżenia ceny towaru o kwotę ………..….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) zł
    • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru

Numer rachunku bankowego do zwrotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz rachunku: ………………………………………………

______________________________

(Czytelny podpis)


ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość i data ………………………………

SPRZEDAWCA:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

KUPUJĄCY:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………

Firma ………………………………………………..……………………

NIP …………………………………………………..........................

Adres: ………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Numer zamówienia: ………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ……………………………, co do niżej wskazanych produktów, które zostały mi doręczone dnia ……………………………………….. :

 

Lp.

Nr produktu

Nazwa produktu

Ilość

Cena brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na niżej wskazany nr rachunku bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz rachunku: ………………………………………………

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż umowa sprzedaży wyżej wskazanych produktów, co do których chcę skorzystać z prawa do odstąpienia nie miała dla mnie charakteru zawodowego, na potwierdzenie czego wskazuję kody PKD dla mojej działalności gospodarczej wpisane w CEIDG:

 

    1. PKD nr ……………. Opis: ……………………………………………………………………………….………
    2. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..
    3. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..
    4. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..
    5. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..
    6. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..
    7. PKD nr …………… Opis:………………………………………………………………………………………..

         

 

_______________________________

(Czytelny podpis)