Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest podmiot Digitmedia z siedzibą przy ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, NIP 762-112-22-81, Regon 550075325, będący jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego digitmedia.pl i Sprzedawcą.

Administrator w  ramach obowizków wynikających z RODO odpowiedzialny jest za wypełnienie obowiązków informacyjnych, zbieranie, przechowywanie, poprawianie i kasowanie danych.

 

Zakres przetwarzanych danych

W celu zawierania umów, realizacji zamówienia,utrzymywania kontaktów handlowych  oraz prowadzenia rozliczeń przetwarzamy następujące dane:

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom z którymi współpracujemy przy wykonaniu umowy.

W szczególności dane mogą być udostępnione:

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliśmy się w sprawie jej zawarcia.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Dane dotyczące zamówień przetwarzamy do zakończenia przewidywanego wsparcia dla produktu, którego dotyczą lub do którego mogą zostać wykorzystane zamówione elementy zgodnie z indywidualną konfiguracją.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane z systemu monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty rejestracji.

 

Państwa prawa dotyczące danych

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Państwu prawo do:

W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem Digitmedia ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych skutkować może to brakiem możliwości przedstawienia oferty, zawarcia lub realizacji umowy.

Również ze względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie może skutkować trudnościami w realizacji zamówienia lub usługi (ze względu na brak możliwości dogodnego kontaktu).

 

Informacje o źródle danych

Przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa poprzez formularz kontaktowy, przez e-mail lub w kontakcie telefonicznym albo bezpośrednim.

W celu realizacji umowy lub wystawienia dokumentów księgowych wykorzystujemy dane pozyskane z ogólnie dostępnych rejestrów – w szczególności z CEIDG oraz KRS.

 


Polityka plików cookies


Nasza strona korzysta z  Google Analytics, usługi dostarczonej przez firmę Google, Inc. Używa ona plików "cookies" („ciasteczek”), które są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze przez każdą stronę, która potrzebuje zapamiętać jakąkolwiek informację o odwiedzającym ją użytkowniku. Dzięki informacjom w nich zawartych możemy analizować to w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, celem usprawnienia naszej działalności.

Aby było to możliwe, informacje te (w tym także Twój adres IP) wysyłane będą do serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Tam zostaną poddane automatycznej analizie, która dostarczy nam raportów m.in. o tym skąd pochodzą nasi użytkownicy, z jakich korzystają przeglądarek internetowych, urządzeń (smartfony, czy laptopy?), jaka jest ich rozdzielczość ekranu, jak długo przebywają na naszej stronie, które produkty są najczęściej odwiedzane, etc.

Google może również dzielić się tymi informacjami z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli wymagało będzie tego od nich prawo. Twój adres IP jednakże nigdy nie będzie powiązany z tymi informacjami.

Pliki te będą znajdowały się na Twoim komputerze przez dłuższy okres czasu. Możesz je jednak zawsze usunąć ręcznie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, bądź zmienić jej ustawienia permanentnie tak, by nie były w ogóle dozwolone. Pamiętaj jednak, że pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu stron internetowych, albowiem służą one przede wszystkim do tak istotnych funkcji jak zapamiętywanie zawartości koszyka, podtrzymywanie zalogowania, realizacja formularza zamówienia i in.